Qədr gecəsinin əməlləri

Qədr gecəsinin əməlləri

2020-05-11 8849

Qədr gecəsinin əməlləri

Mübarək Qədr gecələrinin müştərək əməlləri

1. Qüsl almaq. Gün batan vaxtı qüsl alıb, həmən qüsl ilə işa namazını qılmaq daha fəzilətlidir.

2. İki rükət namaz qılmaq. Hər rükətdə Fatihədən sonra 7 dəfə İxlas surəsini oxumaq. Namazı bitirdikdən sonra isə 70 dəfə "Əstəğfirullahə və ətubu ileyh" demək. Peyğəmbər (s) buyurub: Hər kim bu əməli etsə, yerindən durana kimi ata-anasının və özünün günahlarını Allah bağışlayar.

3. Quranı açıq şəkildə qarşıya qoyub bu duanı oxumaq: Allahummə inni əs'əlukə bi kitabikəl-munzəl. Və ma fihi və fihi ismukəl-əkbər və əsmaukəl-husna. Və ma yuxafu və yurca ən təc'ələni min utəqaikə minən-nar. Sonra hacətinizi istəyin.

4. Quranı başının üzərinə qoyub demək: Allahummə bi həqqi hazəl-Quran və bi həqqi mən ərsəltəhu bihi və bi həqqi kulli muminin mədəhtəhu fihi və bi həqqikə əleyhim, fəla əhədə ə'rəfu bi həqqikə minkə. 

Bundan sonra aşağıdakı sözləri demək lazımdır:

10 dəfə "Bikə ya Allah"

10 dəfə "Bi Muhəmmədin"

10 dəfə "Bi Əliyyin"

10 dəfə "Bi Fatimətə"

10 dəfə "Bil-Həsəni"

10 dəfə "Bil-Huseyni"

10 dəfə "Bi Əliyyibnil-Huseyn"

10 dəfə "Bi Muhəmməd ibni Əli"

10 dəfə "Bi Cəfər ibni Muhəmməd"

10 dəfə "Bi Musəbni Cəfər"

10 dəfə "Bi Əliyyibni Musa"

10 dəfə "Bi Muhəmməd ibni Əli

10 dəfə "Bi Əliyyibni Muhəmməd

10 dəfə Bil-Həsən ibni Əli

10 dəfə Bil-hoccəti

Sonra hacətinizi istəyin.

5. İmam Huseyni (ə) ziyarət etmək.

6. Bu gecələrin hər birini oyaq qalmaq. Hədisdə var ki, hər kim bu üç gecəni oyaq qalsa, günahları nə qədər olsa bağışlanar.

7. 100 rükət namaz qılmaq. Bu əməlin çox böyük fəziləti var. Yaxşı olar ki, hər rükətdə Fatihədən sonra 10 dəfə “İxlas surəsi oxunsun.

8. Bu duanı oxumaq: Allahummə inni əmsəytu ləkə əbdən daxirən la əmliku linəfsi nəfən və la zərrən və la əsrifu ənha suən. Əşhədu bizalikə əla nəfsi və ətərifu ləkə bi zəfi quvvəti və qilləti hiyləti. Fəsalli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd və ənciz li ma vəədtəni və cəmiəl-mumininə vəl-muminat minəl-məğfirəti fi hazihil-ləyləti və ətmim ələyyə ma atəytəni, fəinni əbdukəl-miskinul-mustəkinuz-zəiful-fəqirul-məhin. Allahummə la təc'əlni nasiyən lizikrikə fima ovləytəni və la (ğafilən) liihsanikə fima ə'təytəni və la ayisən min icabətikə və in əbtə'tə ənni fi sərraə (kuntu) ou zərraə ou şiddətin ov rəxain, ou afiyətin ou bəlain ou bu'sin ov nə'maə, innəkə səmiud-dua.

Əllamə Məclisi (r.ə) deyir: “Bu gecələrdə ən fəzilətli əməl bağışlanma diləmək və özünün, valideynlərinin, qohumlarının, mömin qardaşlarından diri olan və ölənlərinin dünya və axirət hacətlərini istəmək, zikr etmək, imkan qədərində Muhəmməd və Onun ailəsinə (s) salavat deməkdir. Bəzi hədislərdə isə bu üç gecədə “Covşənul-kəbir” duasını oxumağın müstəhəbliyi də gəlmişdir”.

Peyğəmbərdən (s) sual edildi ki, Qədr gecəsi zamanı uca Allahdan nə istəyim, O da (s) buyurdu: “Sağlamlıq istəyin”.

19-cu gecənin (birinci Qədr gecəsinin) məxsusi əməlləri

1. 100 dəfə “Əstəğfirullahə rəbbi və ətubu ileyh” demək.

2. 100 dəfə İmam Əlinin (ə) qatilinə lənət demək: “Allahumməl'ən qətələtə Əmiril-muminin”.

3. Bu duanı oxumaq: “Ya zəlləzi kanə qəblə kulli şəy. Summə xələqə kullə şəy. Summə yəbqa və yəfna kullu şəy. Ya zəlləzi ləysə kəmislihi şəy və ya zəlləzi ləysə fis-səmavatil ula və la fil-ərəzinəs-sufla və la fəuqəhunnə və la təhtəhunnə və la bəynəhunnə ilahun yu`bədu ğəyruh, ləkəl-həmdu həmdən la yəqva əla ihsaihi illa əntə, fəsəlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin, səlatən la yəqva əla ihsaiha illa əntə”.

4. Bu duanı oxumaq: “Əllahumməc'əl fima təqzi və tuqəddiru minəl-əmril-məhtum və fima təfruqu minəl-əmril-həkim fi ləylətil-qədr və fil-qəzailləzi la yurəddu və la yubəddəlu, ən təktubəni min huccaci bəytikəl hərami əl-məbruri həccuhum, əl-məşkuri səyuhum, əl-məğfuri zunubuhumul-mukəffəri ənhum səyyiatuhum. Vəcəl fima təqzi və tuqəddiru ən tutilə umri və tuvəssiə ələyyə fi rizqi, və təfələ bi (bura çatdıqda öz hacətlərinizi istəyin)”.